Docomomo Türkiye Poster Sunuşları – 23 ekim 2009

0
930

Docomomo-Türkiye-Poster-Sunuş-Etkinlikleri
DOCOMOMO_Türkiye Çalışma Grubu’nun “Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları” konulu etkinlikler dizisinin beşincisi 19-21 Kasım 2009 tarihlerinde Dicle Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nün evsahipliğinde Diyarbakır’da düzenlenecektir. Bu toplantıya, erken 20. yüzyıldan yaklaşık 1970’lerin başına kadar devam eden süreçte üretilmiş olan modern mimarlık örneklerini görsel ve yazılı belgelerle tanıtan veya yorumlayan poster sunuşlarının katılımı beklenmektedir. Sunulacak yapıyı/yapı grubunu/yerleşimi tanıtan posterler etkinlik boyunca sergilenecek, ayrıca katılımcılar hazırladıkları yapıyı tanıtan kısa bir sözlü sunuş yapacaklardır. Davetli konuşmacıların sunuşlarının ve bir tartışma oturumunun da yer alacağı bu etkinliğin, 20. yüzyıl Türkiye mimarlığının bugüne kadar belgelenememiş olan örneklerine, özellikle de Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük kentler dışındaki üretime dikkat çekmesi ve oluşacak yeni bakış açılarıyla dönem mimarlığının yeniden yorumlanacağı bir tartışma ortamı yaratması amaçlanmaktadır.

Kamunun dikkatini 20. yüzyılda öne çıkan Modernizm’e çekmek ve “modern mimarlık, tasarım ve şehir plancılığı ürünlerini belgelemek ve korumak” amacıyla 1990 yılında oluşturulan uluslararası bir kuruluş olan DOCOMOMO (DOcumentation and COnservation of Buildings, Sites and Neighborhoods of the MOdern MOvement) bünyesinde oluşan Türkiye Çalışma Grubu 2002 yılında kurulmuş ve böylece Türkiye’deki modern mimarlık örneklerinin belgelenmesi ve korunması amaçlı bir girişim başlatılmıştır. Üniversitelerin, Mimarlar Odası’nın ve çeşitli mimarlık yayın organlarının da benzer girişimlerinin son yıllarda hız kazandığı gözlenmektedir. Varolan literatürün sınırlarını aşmayı hedefleyen geniş kapsamlı bir belgeleme çalışması, dönem mimarlığının daha iyi anlaşılması ve korunması yönünde etkin rol oynayacaktır.

DOCOMOMO_Türkiye Ulusal Çalışma Grubu, ilk kez 2004 yılında ODTÜ Mimarlık Fakültesi evsahipliğinde gerçekleştirilen ve beşinci toplantısı Diyarbakır’da’da düzenlenecek olan “Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları” başlıklı Poster Sunuşları ile bu tür geniş katılımlı bir çalışmayı başlatmayı hedeflemiştir. Bu etkinliğin ikincisi, 2005 yılında İzmir Mimarlar Odası’nın desteğiyle Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi’nde, üçüncüsü 2007 yılında Erciyes Üniversitesi’nin evsahipliğinde Kayseri’de, dördüncüsü de 2008 yılında Uludağ Üniversitesi’nin evsahipliğinde Bursa’da yapılmıştır. 2006 yılında ise “Öteki” Modernizmler başlıklı IX. Uluslararası DOCOMOMO Konferansı İstanbul ve Ankara’da ve “Bir Konut Ütopyasının Korunması: Modern Mimarlık Mirasının Belgelenmesi ve Sürekliliğinin Sağlanması, Örnek Çalışma: Ataköy – İstanbul” başlıklı I. Uluslararası DOCOMOMO Çalıştayı İstanbul’da DOCOMOMO_Türkiye’nin evsahipliğinde gerçekleştirilmiştir. DOCOMOMO_Türkiye, üniversiteler, meslek örgütleri ve diğer ilgili kuruluşların da desteğini alarak Türkiye kamuoyunda modern mimarlık eserlerinin belgelenmesi ve korunması konusunda yeni bir girişim başlattığı inancındadır.

Yoğun bir katılımla süreklilik kazanan Poster Sunuşları ile DOCOMOMO girişiminin hedeflediği belgeleme ve tescil çalışmasının yaygınlaştırılmasının yanı sıra, girişimin ülkemizdeki modern mimarlık mirasına dikkat çekmek amacının duyurulması ve geniş çevrelerce paylaşılması yönünde de önemli gelişme sağlanacağı umulmaktadır. Düzenlenen bu toplantılarda sunulan ürünlerden seçilenlerin, gezici bir sergi düzenlenerek, mimarlık okulları ve Mimarlar Odası Şubeleri başta olmak üzere, çeşitli kurumlarda sergilenmesi ve katılan tüm ürünlerin de bir katalog ve CD hazırlanarak derlenmesi planlanmaktadır.

Katılım Koşulları
– Başvurular DOCOMOMO_Türkiye Poster Sunuşları Düzenleme Kurulu’na yapılır.

– Başvurular en geç 23 Ekim 2009 akşamına dek Düzenleme Kurulu’na ulaşmış olmalıdır.

– Başvurularda, sunulacak yapıyı/yapı grubunu/yerleşimi tanıtan en çok 400 kelimelik bir özet ve 1 adet görsel malzeme (uzun kenarı 15 cm olacak şekilde en az 300 dpi çözünürlükte taranmış tiff dosyası) sunulmalıdır. Başvuru e-posta ile yapılabileceği gibi, dosya halinde posta ile de gönderilebilir. İkinci durumda metin ve görsel malzeme hem çıktı olarak hem de metin ve görsel dosyaları ayrı ayrı bir CD üzerine kaydedilmiş biçimde gönderilmelidir; görsel malzemenin taranması ve/veya sayısal ortama aktarılmasının mümkün olmadığı zorunlu hallerde, fotoğraf baskı veya dia olarak yollanabilir. Bir katılımcı birden fazla konu ile başvurabilir.

– Katılımcıların kabul edilen her konuları için etkinlik boyunca sergilenecek bir poster hazırlamaları ve aynı yapıyı/yapı grubunu/yerleşimi tanıtan kısa bir sözlü sunuş yapmaları beklenmektedir. Posterlerin ve sözlü sunuşların hazırlanması ile ilgili teknik bilgi katılımcılara ayrıca iletilecektir.

HENÜZ YORUM YOK